Menu

Politika IMS skupiny DITON – Beton Brož

Skupina organizací DITON s.r.o. – Beton Brož s.r.o., zabývající se výrobou, prodejem a dodáváním betonových výrobků si při realizací svých činností klade za prvotní cíl dosažení rovnováhy mezi životním prostředím, bezpečnosti práce pracovníku a zvyšováním spokojenosti zákazníka. Toto řadíme k našim hlavním prioritám z pohledu současnosti i budoucnosti. Naše politika integrovaného manažerského systému (IMS) zahrnuje postupy pro neustálé zlepšování systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008.

 
Vedení organizace vyhlašuje pro jednotlivé oblasti IMS tuto politiku:
 

Pracovníci

Organizace se zavazuje zajistit dobré stabilní pracovní prostředí a podmínky pro zvyšování spokojenosti pracovníků dále podporovat komunikaci uvnitř skupiny DITON – Beton Brož formou výchovy, školení, výcviku pracovníků, včetně rozvoje odpovědností a pravomocí s cílem porozumět v organizaci vzájemným souvislostem potřeb a očekávání; vytvářet povědomí o politice a cílech IMS, tak aby se zaměstnanci mohli účelně podílet na tvorbě, zavádění, udržování a zlepšování všech oblastí IMS formou řešení rizik, příležitostí a změn.

Kvalita – Zákazník

Zvyšování spokojenosti zákazníka je naším prvořadým cílem, kterému podřizujeme naše chování a je měřítkem řízení kvality našeho zboží a služeb. Potřeby a požadavky zákazníků určují směr a vývoj aktivit naší organizace.

Prostředí

Organizace si je vědoma odpovědnosti za efektivnost systému environmentálního managementu a dbá trvale na dodržování všech závazných povinností (požadavků platné legislativy související s ochranou životního prostředí). Usiluje o trvalé zlepšování svého environmentálního profilu, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi životním prostředím, organizací a její ekonomikou z pohledu plnění potřeb současnosti i budoucnosti, zavedením a pravidelným prověřováním systému zaměřeného na preventivní ochranu životního prostředí. Organizace motivuje pracovníky, kteří pracují pro organizaci nebo z pověření organizace, k aktivnímu přístupu při dodržování těchto zásad.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Organizace rozvíjí programy zaměřené na neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zapojením všech pracovníků do procesu určení nebezpečí, maximalizuje efektivnost zajištění úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to především s důrazem na zdraví pracovníků.

Vlastník a vedení

Organizace bude plnit závazné požadavky (příslušné zákony, předpisy a rozhodnutí vztahující se na všechny její oblasti činnosti). Organizace pracovníkům vytváří podmínky, aby měli k dispozici kvalitní informace potřebné pro svou práci. Důraz je kladen na komunikaci a vymezení odpovědností a pravomocí a na poskytování potřebných zdrojů pro efektivní naplňování systému IMS. Vedení společnosti vytváří podmínky a zdroje umožňující realizaci politiky IMS a bude pravidelně sledovat a přezkoumávat její naplňování (dosažení zamýšlených výstupů) a vyhodnocovat výkonnost IMS.

Dodavatelé

Organizace se bude chovat náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu stanovené vůči dodavatelům budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.

Neustálé zlepšování

Organizace se zavazuje zlepšovat veškeré procesy, zejména však ty, týkající se bezpečnosti práce, zákazníka, vztahující se k environmentálním aspektům a prevenci rizik jejich dopadů. Politika integrovaného systému managementu tvoří rámec pro stanovení cílů a plánování opatření pro jejich dosažení, které tuto politiku rozpracovávají do konkrétních úkolů.

Vize a cíle

Výrobou a dodáváním kvalitních betonových výrobků způsobovat konkurenční výhodu našim odběratelům, koncovým zákazníků přinášet dobrý pocit z užitné a estetické hodnoty jejich díla.

V pohledu zákazníků být trvale na pozici „Profesionálové na betonové výrobky“.

Být trvale v oboru skutečně pojmem a pro konkurenci vzorem, který udává standardy ve výrobcích i službách poskytovaných našim zákazníkům.

Dne: 6. 2. 2017

Petr Diviš, jednatel 
Pavel Ouroda, jednatel 
Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D., ředitel společnost


Dokument ke stažení: Politika IMS skupiny DITON – Beton Brož (pdf, 355 kB)