ČeštinaDeutsch
Menu

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody, ve kterých je DITON s. r. o. stranou prodávající.
1.2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené firmou DITON s. r. o. a jsou pro potřebu zákazníka k dispozici na expedicích jednotlivých výrobních závodů, prodejních místech prodávajícího, v tištěných cenících prodávajícího a na jeho webových stránkách www.diton.cz. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

2. ZBOŽÍ, CENOVÉ PODMÍNKY A PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

2.1. Sortiment, název a specifikace výrobků a zboží jsou uvedeny v obchodních listinách prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že výrobky a zboží odpovídají všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Provedení a zobrazení výrobků a zboží v obchodních listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
2.2. Cena výrobků a zboží je stanovena ceníky prodávajícího, platnými v době vyskladnění. Vystavením objednávky nebo podpisem kupní smlouvy kupující potvrzuje znalost VODP a souhlas s cenou. K ceně náleží DPH, dle aktuální sazby. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Sleva nebo výsledná cena po slevě se vyznačí v daňovém dokladu dodávky. Nezaplatí-li kupující fakturovanou cenu řádně a včas, může prodávající dodatečně doúčtovat kupujícímu poskytnutou slevu za odebrané výrobky, zboží a služby.
2.3. Cena dodávaných výrobků, zboží a služeb je splatná nejpozději při odběru, u zálohové faktury do 7 dnů od vystavení, není-li písemně sjednáno jinak. Pokud se k zaplacení ceny za výrobky, zboží a služby použije bezhotovostní platební styk, pak je nutno uvádět jako variabilní symbol číslo vydané faktury. Cenové podmínky platí dle VODP, není-li v kupní smlouvě či jinou písemnou formou sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak.
2.4. Výrobky a zboží jsou dodávány volně ložené nebo na dřevěných paletách o rozměrech 120 x 80 cm, 120 x 90 cm, 120 x 100 cm a 120 x 80 cm (EUR), jejichž cena je uvedena v ceníku prodávajícího. Za prodanou paletu (obal) je kupujícímu účtována ceníková cena, zdaněná základní sazbou DPH, která je splatná vždy s cenou výrobků, zboží a služeb. Kupující má právo palety, které nakoupil od prodávajícího a které jsou nepoškozené a k dalším expedicím použitelné, vrátit prodávajícímu do 6 měsíců od nákupu nebo je vyměnit při uskutečnění dalšího obchodního případu na započtení ceny palet. Kupující doloží skutečné odběry palet od prodávajícího (dodacím listem, popř. účetním daňovým dokladem, a to pouze v originálním výtisku). Při vrácení nepoškozených palet bude kupujícímu odečteno 10 % z ceny palety fakturované při nákupu jako běžné opotřebení. Kupující má možnost prodávajícímu vrátit palety, které jsou mírně poškozeny, maximálně však se třemi poškozenými prvky. Jejich výkupní cena je poté stanovena podle počtu poškozených prvků následujícím způsobem: v případě vrácení palet s jedním poškozeným prvkem bude jejich výkupní cena 159,- Kč bez DPH; se dvěma poškozenými prvky 129,- Kč bez DPH a v případě vrácení palet se třemi poškozenými prvky budou tyto palety vykoupeny za cenu 99,- Kč bez DPH. Palety se nesmí vracet zazámkované do sebe, ale volně uložené na sebe dle jednotlivých rozměrů a druhů. Vyúčtování opotřebení palet a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 6 měsíců od vystavení daňového dokladu. O nepřevzatých paletách je vyhotoven zápis o jejich úschově.
Palety nepřevzaté na sklad (tj. ty palety, které prodávající pro poškození nepřevzal zpět) budou uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů na skladě prodávajícího. V této lhůtě si je může kupující vyzvednout a odvézt. Pokud nedojde k dohodě, budou tyto palety následně vyřazeny z evidence prodávajícího a zlikvidovány. Palety stejného druhu vrátí kupující na místo, odkud byly palety (obal) expedovány, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.
2.5. Zbožím jsou prodávajícím označovány výrobky ostatních výrobců, u kterých může být odlišný režim záruky a oběhu palet.

3. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ

3.1. Objednávka musí obsahovat: název výrobků, zboží a služeb, jejich množství a barevné provedení, požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr, odvoz na určené místo), způsob placení, jméno, adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ, podpis kupujícího (pro fyzické osoby platí přiměřeně), požadovaný termín vývozu, e-mailovou adresu pro případ písemného potvrzení objednávky. Objednávka výrobků, zboží a služeb je platná jen tehdy, je-li zaslaná kupujícím prodávajícímu na jim zadanou emailovou adresu, fax nebo korespondenční adresu a je opatřena podpisem oprávněné osoby kupujícího a je potvrzena prodávajícím. Kupující si může vyzvednout objednané výrobky a zboží u prodávajícího až tehdy, potvrdí-li prodávající kupujícímu dostupnost objednávaných výrobků a zboží.
3.2. Vyskladněním výrobků, služeb a palet (obaly) se rozumí předání a převzetí takovýchto výrobků, zboží a palet (obaly) k přepravě. Při vyskladnění potvrdí přebírající (kupující nebo přepravce) dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí výrobků, zboží a palet (obaly) kupujícím (popř. přepravcem). Vyskladněním výrobků, zboží a palet (obaly) jsou závazky prodávajícího splněny. Neodebere-li kupující objednané výrobky, zboží a palety včas, může prodávající účtovat kupujícímu skladné ve výši 10,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za jednotlivou paletu s výrobky a se zbožím.
3.3. Převzetím výrobků, zboží a palet (obaly) při vyskladnění nebo při dodávce od přepravce splnil kupující své závazky, a to prohlédnout, porovnat a zjistit shodu s objednanými výrobky, zbožím a paletami. To se týká zejména zjištění druhu, stavu/kvality, barvy, provedení a množství výrobků, zboží a palet.
3.4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši a včas. V případě prodlení s placením uhradí kupující prodávajícímu úrok 0,05 % účtované částky za každý započatý den prodlení.
3. 5. Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky obsažené v kupní smlouvě nebo faktuře.
3.6. Strany se dále dohodly, že součet všech sankcí či úroků si nebudou vzájemně účtovat ani vymáhat, nepřesáhnou-li v úhrnu 1.000,- Kč bez DPH. Pokud však sankce a úroky přesáhnou tento limit, je každá ze stran oprávněna účtovat a vymáhat všechny sankce a úroky nesnížené o tuto částku.
3.7. Vlastnictví a nebezpečí škod na výrobcích, zboží a paletách přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím výrobků, zboží a palet (při vyskladnění nebo předání od dopravce).
3.8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen v případě, nesplní-li prodávající ani náhradní termín dodání výrobků, zboží a služeb, a to do deseti dnů po uplynutí nově sjednané dodací lhůty. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání nebo VODP, zejména v případě prodlení s placením kupní ceny delší než 7 dnů.
3.9. Prodávající umožní kupujícímu vrátit výrobky a zboží jen na základě předem potvrzené písemné žádosti kupujícího. Vrátit lze pouze výrobky a zboží, které jsou v bezvadném stavu a v originálním balení. Prodávající vystaví kupujícímu opravný daňový doklad na vrácené výrobky a zboží v kupních cenách snížených o 20%.
3.10. Důvodem k odstoupení od smlouvy není vyšší moc, neodvratitelné nebo nepředvídatelné okolnosti, kterým prodávající nemohl zabránit. Každá ze stran může od smlouvy odstoupit, dopustila-li se druhá strana vůči ní zavrženíhodného nekalosoutežního jednání.
3.11. Objednáním výrobků na zakázku (šachtová dna, atypické výrobky na zakázku a další výrobky, které nejsou standardně uvedeny v ceníku výrobků společnosti DITON s.r.o.) se kupující zavazuje k jejich odebrání a zaplacení na základě uzavřené kupní smlouvy. Pokud objednávající k této objednávce nepřipojí nebo následně nedodá příslušnou technickou dokumentaci (u výrobků, u kterých je tato dokumentace vyžadována), nebude objednávka akceptována, resp. potvrzena a zakázková výroba nebude zahájena.
3.12. V případě, že kupující od potvrzené objednávky výrobků na zakázku odstoupí nebo objednané výrobky na zakázku neodebere v předem stanovené lhůtě, nezbavuje se tak povinnosti uhradit 100% kupní ceny. Daňový doklad mu bude v této výši vystaven a jeho zaplacení bude případně vymáháno standardní cestou pro vymáhání pohledávek.

4. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

4.1. Prodávající se zaručuje dodat kupujícímu výrobky, zboží a palety, vyhovující v době nákupu všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti.
4.2. Prodávající poskytuje na skryté vady vlastních výrobků záruku po dobu 20 let od data vystavení daňového dokladu. Na kanalizační výrobky, včetně šachtových den, poskytuje prodávající záruku na skryté vady výrobků po dobu 5 let. Na zboží poskytuje prodávající záruku deklarovanou jejich dodavateli.
4.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem vystavení dodacího listu nebo daňového účetního dokladu kupujícímu.
4.4. Reklamaci lze uplatňovat pouze písemně podle zákona č. 89/2012 Sb., a to na základě předloženého dodacího listu nebo účetního dokladu u prodávajícího. Při odběru výrobků a zboží prodávajícího dodaných přes třetí osobu se uplatňuje reklamace prostřednictvím tohoto dodavatele a začíná běžet dnem doručení reklamace výrobci.
4.5. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v důsledku abnormálního nebo nepřiměřeného použití výrobků a zboží, neodborné manipulace s výrobky a se zbožím a za vady způsobené třetí osobou na výrobcích a na zboží. Záruka se též nevztahuje na drobné barevné odchylky, které nelze při průmyslové výrobě betonových výrobků vyloučit, zvláště pak u neucelených objednávek, nebo dodávek výrobku s dlouhou časovou prodlevou.
4.6. Výrobky a zboží se zjevnou vadou nesmí být zabudovány do konstrukce a musí být ponechány ve stavu, zajištujícím průkazně původ zboží (identifikační štítek a dodací list). Takovéto výrobky musí kupující nebo zhotovitel reklamovat před jejich zabudováním do konstrukce. Prodávající nenese jakékoli důsledky, plynoucí ze zabudování takovýchto výrobků.
4.7. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným technologickým postupem při montáži výrobků a zboží, který je v rozporu s platnými normami, obecnými zásadami a doporučenými postupy pro montáž nebo pokládku. Dále prodávající nepřebírá zodpovědnost za neodbornou manipulaci s výrobky a se zbožím, za znečištění výrobků a zboží po předání výrobků a zboží kupujícímu a dále za vady, způsobené selháním podloží a spodních konstrukčních vrstev.
4.8. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady a netěsnosti kanalizačních prvků, které nebyly před zásypem kanalizace odzkoušeny tlakovou, nebo obdobně prokazatelnou zkouškou a nebyl o této zkoušce pořízen zápis. Vady na kanalizačních prvcích musí být reklamovány před zásypem kanalizace.
4.9. Reklamační řízení se nevztahuje na výrobky a zboží s výskytem výkvětů, které vznikají při výrobě vysoce pevnostních betonů ze zavlhlého čerstvého betonu během jeho zrání. Tyto výkvěty nemají žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti betonových výrobků a zboží a mohou zmizet vlivem působení okolního prostředí a běžného provozu.
4.10. Reklamační řízení se nevztahuje na vady způsobené nevhodným udržováním betonových výrobků a zboží (např.: posypem agresivními materiály, působením ropných produktů, působením agresivních chemických činidel, nadměrným mechanickým namáháním apod.).
4.11. Výrobky a zboží dodávané na paletách jsou od prodávajícího zajištěny zafixováním výrobků k paletě, aby bylo možno s výrobky manipulovat a transportovat je. Reklamace se nevztahuje na poškození vzniklé při dopravě výrobku a zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Výrobky a zboží je nutné mít zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (kurtováním). Za poškození výrobků a zboží vzniklých při dopravě (porušení obalu, rozsypání výrobku, nešetrné skládání z vozidla, apod.) zodpovídá dopravce. Kupující je povinen zapsat dopravci do dodacího listu poznámku o poškození přepravovaných palet a výrobků, pořídit fotodokumentaci a ihned informovat prodávajícího.
4.12. Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálního paketu vyskytnout ne více jak 2 % výrobku odchylné jakosti, než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky musí být při pokládce vytříděny a nesmí být zabudovány.
4.13. Kupující je odpovědný za předání těchto VODP dalším, případným kupujícím, nebo zhotovitelům.
4.14. Při neoprávněných reklamacích má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu vzniklé náklady v plné výši.
4.15. Reklamace výrobků nebo zboží nedává kupujícímu právo neplnit smluvní podmínky, ke kterým se zavázal.

5. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi, budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a obecně závazných právních předpisů, zejména Zák. č. 89/2012 Sb

V Jihlavě 1. 4. 2016